Tag satinat

Material de Resines síntetiques

Polièster